İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

KOCAER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği sektörde çalışanları ve iş ilişkisinde olduğu tüm paydaşları için insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemekte ve toplum genelinde temel insan haklarının gözetilmesini hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme İlkelerine uyum gözetmektedir. Bu kapsamda KOCAER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. İnsan Hakları Politikası’nı (Politika) oluşturmuştur.

1.1 Politika’ya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri temel oluşturmaktadır.

1.2 Politika başta çalışanlar olmak üzere, iş ortakları, ve tedarikçileri kapsamaktadır. KOCAER TEKSTİL VE TİC. A.Ş. Politika ’da belirtilen kuralları çalışanlarına yıllık eğitimlerde aktarmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra iş ortakları ve tedarikçilerini bu Politika ‘da yer alan prensiplere uyumlu davranmaya teşvik etmek üzere Politika’ yı bildirmekte ve sözleşmelere dahil etmektedir.

1.3 Politika, 22 OCAK 2024 tarihi itibarıyla Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe alınmıştır.

2. İlke, Taahhüt ve İlgili Uygulamalar

Politika kapsamında; KOCAER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

2.1 İnsan Haklarına Saygı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, faaliyet gösterdiği ülkede evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra faaliyet gösterilen ülkelerdeki yerel halkların haklarına Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne atıfta bulunarak saygı göstermektedir.

2.2 Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma

Ücretlendirme, işe alma, kişisel ve mesleki gelişim gibi insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş ortamında çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemekte, bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemektedir. Çalışanlara yönelik yaklaşımını, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütürken, çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak süreçleri şeffaflıkla yönetmektedir. Organizasyonel yapılanmanın önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duymaktadır.

2.3 Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermektedir.

2.4 İfade Özgürlüğü
Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir.

2.5 Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

Tüm çalışanlara, güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konuları arasında görmektedir ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. İSG’ye yönelik uluslararası prensiplere ve ulusal kanun ve mevzuatlara tam uyumu gözetmekte; yasal zorunlulukların ötesinde iyi uygulamalar sunmayı taahhüt etmektedir.

2.6 Kötü Muamelenin Engellenmesi

İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir.

2.7 Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti

Zorla işçi çalıştırmayı ve insan ticaretini kesinlikle yasaklamaktadır.

2.8 Çocuk İşgücü

Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.

2.9 Suç Teşkil Eden Fiiller

Faaliyet gösterilen ülkelerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmamaktadır. Bu konuda aynı doğrultuda çalışanlardan da hassasiyet göstermesini beklemektedir.

2.10 Paydaşların Geri Bildirimleri

Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar işletme içerisinde açık kapı politikası sistemimiz ile direkt yönetim personeline, dilek ve şikayet kutusu aracılığı ile (0258) 269 20 47 no’lu irtibat numarasından veya [email protected] e-posta adresi üzerinden bildirilir.

3. Uyum, İzleme, Denetim ve Raporlama

3.1 İnsan hakları politikası sorumluluğu en üst düzeyde Genel Müdür’e

3.2 Şirket Yönetim Kurulu, insan hakları politikasına, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

3.3 KOCER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. faaliyetlerinde ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlamakta, insan hakları üzerinde olumsuz bir etki oluşması halinde bu etkileri azaltmaya ve önlemeye çalışmaktadır. İnsan haklarının risk altında olması durumunda yetkililerle iletişime geçerek gerekli önlemler alınır.

3.4 Politika’ya uyum konusunda ihlallerin ihbarı için ihbar edenin kimliğinin saklı tutulacağı bir sistem kuruludur.
3.5 Politika iki yılda bir Etik Kurul tarafından gözden geçirilir ve politikanın uygulanmasının takibi gerçekleştirilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Kurul hızlıca aksiyon alarak Politika’yı gözden geçirir.

4. Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

4.1 Politika kapsamında KOCAER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştirilmektedir.

4.2 Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında Etik Kurul tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar Etik Kurula bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır. Politika’ya uyulmaması disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir.

5. Yürürlük

Politika, 22.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

6. Kamuyu Bilgilendirme
Politika’nın tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur. Politika tüm çalışanlar iş ortakları, tedarikçiler ve kamuyla paylaşılmıştır. Politika’ da herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.