HUMAN RESOURCES

KVKK CLARIFICATION STATEMENT

KVKK CLARIFICATION STATEMENT

KVKK AYDINLATMA BEYANI

 • Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

İşbu KVKK Aydınlatma Beyan’ının konusu, Kocaer Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin (“Kocaer Tekstil” veya “Şirket''), Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriyi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (''Kanun'') uygun olarak işlemesine dair esasları belirtmektir. Buna bağlı olarak, Kanun’un 3. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerini (çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar, iş ortakları, hissedarlar, şirket yetkilileri, şirket vekilleri, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişiler ve bu kişilerin çalışanları, her türlü hukuki işlemlerin muhatabı olan kişiler, ziyaretçileri ve her ne sebeple olursa olsun iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişiler) işbu KVKK Aydınlatma Beyanı ile bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirket, söz konusu faaliyetler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket ettiğini beyan eder.

 

Veri Sorumlusu

 • Şirketin Unvanı          : Kocaer Tekstil San. Ve Tic. A.Ş
 • Adres : Adnan Menderes Bul, No:53, Gümüşçay Mahallesi, Merkez/Denizli
 • Vergi No : 5650050328
 • Vergi Dairesi             : Gökpınar Vergi Dairesi
 • Mersis No          : 0565005032800015
 • Telefon No             : +90 258 269 2047
 • Elektronik Posta             : [email protected]
 • Web Adresi : https://kocaertextile.com/tr
 • KEP Adresi : 

 

Tanımlar:  İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;  

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,  

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,   

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.  

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir.

2.1.      Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, sadakat programı, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

2.2.      Ad-soyad, personel duyurularında ve şirkette kullanılan yazılımlarda yer alan doğum, ölüm, terfi, doğum günü, işten çıkış, iş yıl dönümü, işe giriş, unvan, departman ismi, iletişim bilgileri, organizasyondaki yeri, tecrübe yılı, başarı hikayesi bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, mesleki ve davranışsal yetkinlikleri, iletilen dokumanlar, kariyer hedefleri, performans bilgisi, gelişim hedefleri ve evlilik bilgileri ile çalışan yakınına ait ad-soyad ve personel duyurularında yer alan doğum, ölüm bilgileri, Sosyal aktivite çekimlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, çalışan için ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  Kişisel verileri işleme amaçları Çalışan / stajyer adayı için aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

 • İş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesindeki esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde bu açık rızaya dayanılarak veya Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde bu hükümlere dayanılarak Şirket ile arasında sözleşme ilişkisi bulunan aşağıdaki kişilere sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir:

 

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla Şirket’in iş ortaklıklarına, bayilerine ya da iştiraklerine,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilere ve tedarikçi çalışanlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Hukuk ve vergi danışmanları ile mali danışmanlar ve varsa diğer danışmanlara,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlara,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri ile sınırlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanun’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin olarak banka ve sigorta şirketlerine,
 • Müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarına,
 • Çalışan/stajyer adayı için kişisel veriler, işe alım değerlendirmeleri yapılması kapsamında çalışan/stajyer adayına test yapılması amacıyla ilgili test firmasına, işe alım değerlendirmesinin yapılması amacıyla ilgili firmalara

 

 • Yurt Dışına Aktarım

4.1.   Şirket, kişisel veri sahibinin açık rızasının temini suretiyle kişisel verileri her zaman yurt dışına aktarabilir.

4.2.   Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmaması durumunda ise, Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen, açık rıza aranmadan veri işlenebilme şartlarının varlığı halinde kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Bu durumda kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul'un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

5.1.   Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.   Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.  

5.2.   Kişisel veriler, tüm iş süreçlerinde, Şirket'in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına dayanılarak, Kanun’un 4. maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:

 

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz

Müşteri İşlem Verileri

Çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız gibi sesli ve sair dijital bilgileriniz

 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Haklarınız;

Kocaer Tekstil’e başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

 1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz. 

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanma taleplerini 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebileceklerdir.

 

Başvuru İçeriğinde Olması Gereken Bilgiler:

 

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; değilse uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Başvuru sahibinin talebinin konusu,
 • Başvuru sahibinin talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

 

Başvuru Yöntemleri:

 

 • Başvuru sahibi, şahsen Şirket adresine, ekte belirtilen başvuru formunu (“EK-1”) doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf içinde ve zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile Şirket’in aşağıdaki adresinde bulunan danışma ofisine elden teslimat yapabilir.
 • Başvuru sahibi, noter aracılığı ile Şirket adresine tebligat gönderebilir, fakat tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir.

 

Bunların yanı sıra;

 

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile,
 • Mobil imza ile,
 • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresi olan [, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile birlikte,
 • Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de başvuru yapılabilir.

 

Kişisel veri sahibi olarak, talebe ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun kişisel veri sahibi ile ilgili olması veya başkası adına başvuru yapılıyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sırasında paylaşılan bilgilerin doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

 

Başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapılacak başvuruların cevaplanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Kocaer Tekstil için değerli bir konudur. Kocaer Tekstil kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kocaer Tekstil bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.  

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. 

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kanun’une 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

 • Yürürlük

 

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

 

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız [●]  tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

 • İletişim Bilgileri

 

Kocaer Tekstil San. ve Tic. A.Ş İletişim Linki : https://kocaertextile.com/

 

Adres: Adnan Menderes Bul, No:53, Gümüşçay Mahallesi, Merkez/Denizli

 

TR: Herhangi bir sorunuz varsa veya bizimle iletişime geçmeniz gerekiyorsa,  [email protected] adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

EN: If you have any questions or need to contact us, we recommend you reach out to [email protected] 

 

 

EK-1

KVKK Kapsamında Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

Ad ve Soyad                                               :

T.C. Kimlik No                                          :

(T.C. Vatandaşı Olunmaması Halinde

Uyruk, Pasaport veya varsa Kimlik No)

Adres                                                          :

E-Posta                                                       :

Telefon ve/veya Faks                                 :

Talep Konusu                                            :

Açıklamalar